Disclaimer

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VORM is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij VORM.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en
herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
contract dan wel overeenkomst met VORM te mogen claimen of te veronderstellen.

VORM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. VORM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij
via hyperlinks verwijzen.

Wijzigen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op
deze pagina.

Privacy-statement

Informatie over uw privacy kunt u hier vinden.

Wonen in Houtrak is een project van: